Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

UN PER UN SOLUCIONS COMERCIALS SA, amb CIF A08254831, serà la responsable de les dades personals facilitades a través de la present pàgina web, així com d’aquells facilitats telefònicament, a través de qualssevol dels nostres formularis en format paper, dels obtinguts com a conseqüència de la relació que la companyia que Vostè representa mantingui amb nosaltres i dels derivats dels seus hàbits de navegació i consum de la susdita companyia. UN PER UN SOLUCIONS COMERCIALS SA es troba situada a Avinguda Diagonal, 662-664 08034 Barcelona, podent posar-se en contacte amb la mateixa a través de l’adreça de correu electrònic info@unperun.cat.

Igualment, podrà posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades mitjançant un escrit dirigit a dpo@planeta.es o a Grup Planeta, A/ Delegat de Protecció de Dades, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

UN PER UN SOLUCIONS COMERCIALS SA tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació que la companyia que Vostè representa manté amb nosaltres, així com per a enviar-li comunicacions comercials per qualsevol via, fins i tot un cop finalitzada la susdita relació, per a mantenir-la informada dels nostres productes i serveis similars a aquells contractats per la mateixa.

Així mateix, l’informem que, amb la finalitat d’oferir a la companyia que Vostè representa productes i serveis de UN PER UN SOLUCIONS COMERCIALS SA o de terceres empreses adequades als seus interessos, així com per a millorar la seva experiència d’usuari en la nostra pàgina web, elaborarem un “perfil comercial” en base tant a la informació facilitada per Vostè com a aquella altra derivada dels seus hàbits de consum de la companyia que Vostè representa i l’obtinguda respecte la susdita companyia de les xarxes socials.. 

Addicionalment, les seves dades personals i perfil comercial seran cedits a la resta d’empreses del Grup Planeta per a que aquestes li remetin comunicacions comercials a la companyia que Vostè representa sobre els seus propis productes i serveis o de terceres empreses pertanyents o alienes al Grup Planeta, elaborant per a aquesta finalitat, al seu torn, el seu propi perfil comercial amb les susdites dades i perfils, així com les dades i perfils de la companyia que Vostè representa que ja tinguessin o obtinguessin, tot això, per a que les susdites comunicacions siguin de l’interès de la companyia que Vostè representa per a adequar-se als seus gustos, hàbits de consum i navegació i preferències comercials. Aquest tractament implicarà, en conseqüència, l’encreuament de bases de dades de les diferents empreses del Grup Planeta i enriquiment de les mateixes.

Pot consultar el llistat d’empreses del Grup Planeta en el següent enllaç: www.planeta.es. Les susdites empreses desenvolupen la seva activitat en els sectors editorial, formació, cultura, oci, col·leccionisme, tèxtil, assegurances privades, gran consum i joieria.

En qualsevol cas, les terceres empreses alienes al nostre grup de les quals, si escau, li enviarem comunicacions comercials dirigides a la companyia seran aquelles que desenvolupin la seva activitat en els mateixos sectors que les empreses del Grup Planeta i que han estat indicats anteriorment, o en els sectors de Telecomunicacions, bancari i financer, viatges, tecnologia i activitats jurídiques.

Fins quan conservarem les seves dades?

Tant les dades personals proporcionades, com les obtingudes de la navegació i hàbits de consum de la companyia que Vostè representa, així com el perfil comercial obtingut es conservaran mentre Vostè no en demani la seva supressió.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades personals és l’interès legítim de UN PER UN SOLUCIONS COMERCIALS SA per a poder executar i mantenir la relació mantinguda amb la companyia que Vostè representa, així com el consentiment exprés que, si escau, ens hagi facilitat pels tractaments addicionals consistents en l’enviament de comunicacions comercials pròpies i/o de tercers a la companyia que Vostè representa, l’elaboració de perfils comercials i la cessió de les susdites dades i perfils a la resta d’empreses del Grup Planeta amb les finalitats indicades en l’apartat Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?” anterior.

L’informem que les dades personals que se sol·liciten en el moment de registrar-se en la present pàgina web, els sol·licitats telefònicament o en qualssevol dels nostres formularis en format paper, són els estrictament necessaris per a formalitzar i gestionar la nostra relació amb la companyia que Vostè representa, de manera que, en cas de no facilitar-los, no podrem mantenir la susdita relació. En qualsevol cas, la susdita finalitat principal no està supeditada al consentiment per al tractament de les dades que no siguin necessàries per a la dita activitat principal.

Com hem indicat anteriorment, l’oferta prospectiva de productes i serveis propis i/o de tercers, així com l’elaboració de perfils comercials i la cessió dels susdits perfils i de les seves dades personals a terceres empreses del Grup Planeta, són tractaments addicionals que estan basats en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el manteniment de la relació que manté amb nosaltres.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament en el cas que ens doni el seu consentiment per a això, les seves dades personals i, si escau, el seu perfil comercial seran comunicats a la resta d’empreses del Grup Planeta amb les finalitats indicades en el punt “Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?” de la present política de privacitat. Pot consultar el llistat d’empreses del Grup Planeta en el següent enllaç: www.planeta.es.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a UN PER UN SOLUCIONS COMERCIALS SA estem tractant dades personals que afectin els seus interessos o no.

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. UN PER UN SOLUCIONS COMERCIALS SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, els interessats tenen dret a rebre, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que l’incumbeixin que ens hagi facilitat, i a transmetre’ls a un altre responsable.

Els interessats podran exercir els susdits drets i la revocació en qualsevol moment dels consentiments prestats, mitjançant una carta dirigida a UN PER UN SOLUCIONS COMERCIALS SA, Apartado de Correos 221 de Barcelona o remetent un correu electrònic a info@unperun.cat, per als drets ARCOP info@unperun.cat. En aquest sentit, l’informem que té a la seva disposició models d’exercici dels citats drets a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos).

Quan l’interessat ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan aquell consideri que no hem satisfet degudament l’exercici dels seus drets. La susdita reclamació podrà presentar-la davant la citada autoritat mitjançant les diferents opcions que la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ofereix.